Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Yeniden Değerleme oranı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek araç sahiplerinin 2019 yılında ödeyecekleri bedellerin yeniden değerleme yani zam oranı belirlendi.

 

Ödenecek MTV için yeniden değerleme oranı ( zam ) 15.9 olarak resmi gazetede yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Karar sayısı 537 ile yer almıştır.

Buna göre ; 

2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

30/12/2018 TARİHLİ VE 537 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No Tu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Zam

Bir Cevap Yazın